KAUPADE VÄLJASTAMINE   |    E - R 8:00 – 16:00 ,  L 8:00 – 10:00

Müügitingimused

SAARE PAGAR & SAARE KÖÖK E-POE MÜÜGITINGIMUSED

ÜLDSÄTTED
1. Käesolevad Saare Pagar & Saare Köök müügitingimused  kehtivad ostmisel e-poest internetiaadressilt https://www.saarepagar.ee/. Toodete müüja on STÜ Tootmine OÜ (edaspidi: müüja), aadress Tehnika tn. 5 Kuressaare, Saaremaa vald, Saaremaa, 93815, registrikood 14606692, tel 4538475, e-posti aadress: info@saaremaa.coop.ee Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja Saare Pagar & Saare Köök  toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://saarepagar.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.
1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.
1.4. Klient nõustub Saare Pagar & Saare Köök tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
1.5. Saare Pagar & Saare Köök veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
1.6. Tellimus tuleb alati esitada 2 päeva varem, seejuures pöörame tähelepanu sellele, et esitades tellimuse kella 9-ks hommikul saate tellimuse kätte juba järgmisel päeval. Laupäevaks, pühapäevaks või esmaspäevaks tellitud toodete tellimused tuleb anda reede hommikul kella 9ks.  Pühade ajal palume tellimus esitada vähemalt 3 päeva ette.
1.7. Tootmismahu täitumisel on müüjal õigus peatada tellimuste vastuvõtmine.
1.8. Saare Pagar & Saare Köök toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega, mistõttu ei ole kliendil õigust tellimusest taganeda (vastavalt VÕS § 53 lg 4 punkti 4 mõttes).
1.9 Saare Pagar & Saare Köök klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post: tootmine@saaremaa.coop.ee, tel 4538660.


2. TELLIMUSE ESITAMINE
2.1. Tellimuse vormistamiseks valib klient välja soovitud tooted ja kogused.
2.2. Klient läheb „Minu ostukorv“ alla ja valib makse- ja tellimuse kättesaamise viisi: kas kättesaamine kauplusest või aadressil Tehnika 5, Kuressaare.
2.3. Klient sisestab oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
2.5. Klient kontrollib, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile ning tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Müüja saadab e-posti teel kliendile makse kohta kinnituse. Kui klient e-posti teel kinnitust ei saanud, tuleb kinnituse saamiseks helistada telefonil 4538660.
2.6. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.7. Müüja saadab e-posti teel kliendile tellimuskinnituse koos tellimuse numbriga.
2.8. Müüja alustab tellimuse täitmist, kui klient on tellimuse kinnitanud.
2.9 Kui klient soovib kinnitatud tellimusest taganeda, siis saab seda teha kuni 2 (kaks) päeva enne tellimuse täitmise tähtaega, esitades Saare Köök ja Saare Pagar e-mailile tootmine@saaremaa.coop.ee  vastavasisulise kirjaliku avalduse. Müüja tagastab raha 2 (kahe) tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist tellija pangakontole.
2.10. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita (kas osaliselt või täielikult), siis võtab müüja kliendiga ühendust ja pakub asendustooteid.
2.11. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja -autosid.
2.12. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

3. TOOTE HIND JA TASUMINE
3.1. Toodete hinnad Saare Pagar & Saare Köök e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu
3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.
3.3 Kliendil on võimalik tellimuse eest tasuda pangalingi kaudu kodulehel või talle väljastatud arve alusel pangaülekandega. Juhul, kui klient valib kauba kättesaamise kohaks aadressi Tehnika tn. 5 Kuressaare, siis on võimalik tellimuse eest tasuda ka sularahas.
3.4 Juhul, kui juriidilisest isikust klient soovib arvet ostu eest tasumiseks, peab klient valima „Soovin ettemaksuarvet e-posti teel“.
3.5. Juhul, kui klient soovib kojuveo teenust, tuleb tal saata oma soov e-maili teel aadressile tootmine@saaremaa.coop.ee misjärel võetakse kliendiga ühendust ja tehakse kokkulepe kauba kojuveoks.


4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE
4.1. Tellimuse võib kätte saada:
4.1.1. kõikidest Coop Saaremaa kauplustest.
4.1.2. aadressil Tehnika 5, Kuressaare, Saaremaa.
4.2. Kauplustes toimub tellimuse väljastamine kaupluste lahtioleku aegadel
4.3. Tellimus on kaupluses kättesaadav alates tellimuses määratud ajast.
4.4. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja nime või tellimuse kinnituse esitamisel.
4.5. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse kliendi tellimuse kinnituse andmed ja selle alusel on tellimus kätte saadud.
4.6. Müüja hoiab tellimust kaupluses kuni kaupluse sulgemiseni. Kaubale mitte järele tulemisel raha kauba eest ei tagastata.
4.7. Tellimuse kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek:
4.7.1 tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus koheselt kontrollida tellimuse vastavust arve-saatelehele.
4.7.2. kui tellimuse kättesaamisel ilmneb, et tellimuse hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüjat
4.7.3. toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile toote kättesaamisest alates
4.8. Aadressil Tehnika 5, Kuressaare, saab tellimuse kätte nime ja tellimuse kinnituse alusel. Kaubad väljastatakse koos saatelehega.


5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.
5.2. Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arveldusarve number.


6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
6.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist.
6.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.
6.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile tootmine@saaremaa.coop.ee või telefonil 4538660. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
6.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
6.5. Müüja ei vastuta tellimuse mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
6.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.